Home » 21e eeuw

21e eeuwse vaardigheden

Brede talentontwikkeling is een van de pijlers in ´Balans op School´. Werken aan de brede talentontwikkeling van leerlingen is bevorderlijk voor het welbevinden van alle kinderen en voorkomt onderprestatie, maar ook het verwaarlozen van potentieel talent en het eenzijdig aanspreken op cognitieve prestaties.

In deze tijd van veranderingen en vernieuwing, passend en funderend onderwijs is er een verschuiving van de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en met name naar de psycho-sociale ontwikkeling. Er is meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van persoonlijke vorming, het karakter en identiteit van de persoon, waarbij competenties als leiderschap, zelfregulatie en probleemoplossend vermogen onontbeerlijk zijn. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die stevig in hun schoenen staan, initiatief kunnen nemen en zich kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden. Vanuit onderwijs en welzijn kan er een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van een zelfbewuste en eigen identiteit van de jeugd, waarbij de professional een belangrijke rol speelt als rolmodel.

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst. Bij Balans op School kijken we breder dan alleen de 21e eeuwse vaardigheden en zien de parallel met Passend Onderwijs, hierbij gaan wij er van uit dat wanneer leerlingen op verschillende wijzen geprikkeld worden en gezien worden in hun eigenheid, dat hierdoor ruimte is om zich te ontwikkelen. Belangrijk is dat leerkrachten en docenten hierbij ervaren dat zij voldoende tools hebben. Vanuit Balans op School hebben een aantal van deze tools ontwikkeld en/of opgenomen in ons aanbod op basis van de behoeften die wij oa. bij leerkrachten signaleerden.

 

Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn 21e eeuwse vaardigheden ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.’ Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Ict-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

Naast deze vaardigheden worden ook wel vaardigheden als ondernemerschap en duurzaam denken genoemd.

 

Verschillende vaardigheden ontwikkelen

Om effectief en succesvol te zijn is meer nodig dan op basis van IQ scores voorspeld kan worden. Dit is in lijn met bredere opvattingen van intelligentie, zoals de theorie van succesvolle intelligentie (Sternberg, 2003) en de theorie van meervoudige intelligentie (Gardner, 1985). Het aanspreken en ontwikkelen van verschillende vaardigheden, waarin alle talenten van kinderen worden aangesproken, is dan ook van groot belang, ook voor leerlingen met cognitief talent.