Home » over ons » algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS 

 

 1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen en trajecten worden onder regie van Stichting Saga Interproject Nederland uitgevoerd.

 

 1. Geheimhouding

Stichting Saga Interproject garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen en/of persoonlijke informatie die aan bod komt in trainingen of trajecten, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

 

 1. Kwaliteit

Stichting Saga Interproject staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat

haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt Stichting Saga Interproject, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

 

 1. Uitvoering

Trainingen of workshops gaan van start bij deelname van het minimaal aantal deelnemers zoals vermeld op de website, Stichting Saga behoud zicht het recht voor om deze te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Deelname aan een training of traject is verzekerd na betaling van de kosten van een training van een individuele deelnemer. Betalingen dienen voorafgaand aan de training of workshop plaats te vinden.

Stichting Saga Interproject start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door

Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte.

Gerekend vanaf ontvangst van de offertebevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld of staan reeds vermeld op de website.

 

 1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, locatiekosten, honorarium

trainer en  verblijfs/reiskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Indien lunch inclusief is wordt dit vermeld bij de informatieverstrekking. Locatie en audiovisuele hulpmiddelen kunnen bij een incompanytraining worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld of worden.

 

 1. Facturering en Betaling

Stichting Saga Interproject factureert Opdrachtgever of deelnemer het gehele factuurbedrag. Na ontvangst van de getekende overeenkomst.  Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Stichting Saga de opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training.

Stichting Saga Interproject hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Met individuele deelnemers kunnen afspraken over gespreide betaling worden gemaakt.

 

 1. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Stichting Saga Interproject een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training of opdracht: 50% van de (offerte)prijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training, het traject of opdracht: 80% van de prijs;
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training, het traject of van de opdracht: 100% van de prijs.

 

 1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever of Deelnemer zich wenden tot de trainer of het bestuur van Stichting Saga Interproject.

 

 1. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Stichting Saga Interproject in verband

met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Saga Interproject.

 

 1. Algemeen voorbehoud

Stichting Saga Interproject behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.

te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 

 1. Aansprakelijkheid

Stichting Saga Interproject is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten

gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de

toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.